Skip to main content

Vad är Språkprojektet - hur deltar man? - Kunskapsbas / Vad är Studi och Språkprojektet? - Studi Support

Vad är Språkprojektet - hur deltar man?

Authors list

Språkprojektet utvecklar tillsammans med forskare och kommuner ett flerspråkigt digitalt läromedel som heter Studi. 

Detta för att bättre kunna möta nyanlända elever och hjälpa dem att snabbare komma igång med svenskan och ämnesundervisningen i skolan.

Språkprojektets första del sträcker sig från januari 2015 till december 2020. Under dessa år lanserar vi löpande det nya läromedlet, som ger elever möjlighet att arbeta med ämnesinnehållet parallellt och integrerat med språkinlärningen.

När din huvudman (dvs kommun eller koncern) ansluter sig till Språkprojektet stannar det inte vid att eleverna får tillgång till ett flerspråkigt digitalt läromedel. Huvudmannen får också ta del av aktuell forskning och utveckling inom digitalt lärande.

Regelbundna konferenser och andra event gör Språkprojektet till ett viktigt nätverk, där din huvudman kan utbyta erfarenheter med andra huvudmän.

Alla huvudmän kan också påverka inriktningen på forskningen och vilka nya språk som framöver läggs till redan existerande.

https://www.studi.se/Omsprakprojektet här kan du  se korta filmer med erfarenheter på skolor som är en del av projektet.

Vill din kommun delta i projektet och vara med och utveckla kunskap, verktyg och metoder för ett bättre mottagande av nyanlända?

Det här får ni som deltagande kommun:

 • Full tillgång till hela det redan existerande versionen av läromedlet på svenska för alla högstadieelever i kommunens skolor i tre år. Det inkluderar alla våra ämnen på svenska redan från start.

 • Full tillgång till hela språkpaketet (med nio språk utöver svenska i text, tal och övningsuppgifter), allt eftersom det blir tillgängligt under projekt.

 • Seminarier och erfarenhetsutbyten mellan kommuner och skolor varje termin, då vi samlar lärdomar och anpassar projektet, metoden, tekniken och innehållet baserat på den gångna terminen.

 • Tillgång till de forskare och experter som projektet har att tillgå

Det här bidrar kommunen med:

 • Medfinansiering av projektet under tre år (beräknas baserat på kommunens storlek och antal elever)

 • Aktiva lärare, studiehandledare och andra områdesexperter som är villiga sig tiden att testa, utvärdera och dela med sig av erfarenheter

 • Ge forskarna tillgång till deltagare för intervjuer och till anonymiserad data om elevers resultat för att kunna följa upp och mäta resultat

Detta anser redan medverkande kommuner de medverkar till:

 • Skapa förutsättningar för alla elever oavsett bakgrund att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt

 • Bidra till metodutveckling i undervisningen

 • Öka kvaliteten på studiehandledning för nyanlända

 • Öka motivationen för lärandet för den enskilde eleven

 • Att elever med annan bakgrund snabbare kan tillgodogöra sig läroplanens kunskapsmål

 • På sikt bidra till höjda resultat och höjd andel behöriga elever till gymnasiet.


Extra åtkomst

Flera av de deltagande kommunerna har visat intresse att använda det material som Språkprojektet utvecklar också för andra användare än den primära målgruppen i årskurs 7-9. Att ta in nya användare ökar möjligheten för projektet att hjälpa fler elever snabbare. 

Kommuner kan teckna sig för Extra åtkomst och får då följande:

 • Behörigheter för elever i årskurs 4-6, deras lärare och studiehandledare

 • Behörigheter för elever i gymnasiet, deras lärare och studiehandledare

 • Behörigheter för elever i fristående skolor, årskurs 4-9 och gymnasiet, och deras lärare och studiehandledare